info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

Dienstverlening

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in opdrachten op het grensvlak tussen gezondheidszorg en recht, in het bijzonder juridische advisering, mediation, incidenten- en calamiteitenonderzoeken, cursussen en lezingen.

PSYCHOLEX streeft bij alle opdrachten naar hoogwaardige kwaliteit en doelmatigheid. Uiteraard wordt bij alle opdrachten de vertrouwelijkheid gegarandeerd. De condities waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd worden vooraf met de cliënt besproken. Er wordt gefactureerd op basis van een uurtarief, vermeerderd met eventueel gemaakte kosten en BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht en de snelheid waarmee het resultaat moet worden opgeleverd.

Mediation binnen de zorg

PSYCHOLEX verzorgt mediations in opdracht van zorgaanbieders, met name bij samenwerkingsproblemen en conflicten tussen werkgevers en werknemers, binnen behandelteams of binnen samenwerkingsverbanden van huisartsen of medisch specialisten.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan zorgaanbieders (onder andere GGZ-instellingen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, thuiszorginstellingen, groepspraktijken, individuele beroepsbeoefenaren, brancheorganisaties en beroepsverenigingen).

Voorbeelden van opdrachten zijn:

- Advisering over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (o.a. aangaan en beëindiging, informed consent, dossierplicht, medisch beroepsgeheim)

- Advisering over wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

- Advisering over de Wet verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg

- Advisering over klachtrecht en tuchtrecht in de gezondheidszorg

- Advisering in het kader van incidenten en calamiteiten

- Verrichten van incidenten- en calamiteitenonderzoeken, voornamelijk binnen de psychiatrie (o.a. voorzitterschap van commissies, verrichten van dossieronderzoeken, afnemen van interviews en schrijven van calamiteitenrapportages)

- Advisering over de zorgstelselwetgeving en kwaliteitswetgeving (onder andere Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet toelating zorginstellingen, Jeugdwet, Wet langdurige zorg en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

- Advisering over governance, bestuur en toezicht in de zorg

- Advisering over de Governancecode Zorg 2017

- Advisering over winstuitkering door zorginstellingen

- Advisering over herstructurering van zorginstellingen in financiële moeilijkheden (in samenwerking met RESOR)

- Opstellen en beoordelen van richtlijnen, protocollen, codes, reglementen en andere (kwaliteits-)documenten

- Advisering over het regiebehandelaarschap en het kwaliteitsstatuut in de GGZ

- Deelname aan wetenschappelijk onderzoeksprojecten

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen. In overleg met de opdrachtgever wordt een programma op maat samengesteld. Voorbeelden van onderwerpen zijn hieronder vermeld. Cursussen en lezingen over andere (gezondheidsrechtelijke) onderwerpen zijn echter eveneens bespreekbaar.

- Patiƫntenrechten

- Geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Dilemma's in de arts-patiƫntrelatie

- Wet verplichte GGZ (Wvggz)

- Wet zorg en dwang (Wzd)

- Wet forensische zorg (Wfz)

- Wvggz en Wzd: grensgebieden

- Wvggz en WfZ: dilemma's tussen zorg en straf

- Wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging (WGBO, Wvggz en/of Wzd)

- Klachtrecht Wvggz

- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

- Omgaan met incidenten en calamiteiten

- Klachtrecht Wkkgz

- Tuchtrecht voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ

- Tuchtrecht voor medici

- Hoofdbehandelaarschap

- Regiebehandelaarschap in de GGZ

- Medisch beroepsgeheim en gegevensuitwisseling in de zorg

- Juridische aspecten van het voorschrijven van geneesmiddelen

- Off-label voorschrijven van geneesmiddelen

- Actualiteiten zorgstelsel en stelselwetgeving

- Samenwerking in de zorg: wat mag wel en niet?

- Zorgverzekeringswet en contracteren met zorgverzekeraars

- Jeugdwet

- Wet langdurige zorg

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

- Winstuitkering door zorgaanbieders

- Bestuur en toezicht in de zorg

- Governancecode Zorg 2017

- Psychiatrie en DSM-5 voor juristen