info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

Dienstverlening

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in opdrachten op het grensvlak tussen gezondheidszorg en recht, in het bijzonder juridische advisering, mediation, cursussen en lezingen.

PSYCHOLEX streeft bij alle opdrachten naar hoogwaardige kwaliteit en doelmatigheid. Uiteraard wordt bij alle opdrachten de vertrouwelijkheid gegarandeerd. De condities waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd worden vooraf met de cliƫnt besproken. Er wordt gefactureerd op basis van een uurtarief, vermeerderd met eventueel gemaakte kosten en BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht en de snelheid waarmee het resultaat moet worden opgeleverd.

Mediation binnen de zorg

PSYCHOLEX verzorgt mediations in opdracht van zorgaanbieders, met name bij samenwerkingsproblemen en conflicten tussen werkgevers en werknemers, binnen behandelteams of binnen samenwerkingsverbanden van huisartsen of medisch specialisten.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan zorgaanbieders (met name GGZ-instellingen, maar ook ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, thuiszorginstellingen, groepspraktijken, individuele beroepsbeoefenaren, brancheorganisaties en beroepsverenigingen).

Voorbeelden van opdrachten zijn:

- Advisering over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Advisering over wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

- Advisering over de Wet verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg

- Advisering over klachtrecht en tuchtrecht in de gezondheidszorg

- Advisering in het kader van incidenten en calamiteiten

- Advisering over de zorgstelselwetgeving en kwaliteitswetgeving

- Advisering over governance, bestuur en toezicht in de zorg

- Opstellen en beoordelen van richtlijnen, protocollen, codes, reglementen en andere (kwaliteits-)documenten

- Advisering over het regiebehandelaarschap en het kwaliteitsstatuut in de GGZ

- Deelname aan wetenschappelijk onderzoeksprojecten

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen. In overleg met de opdrachtgever wordt een programma op maat samengesteld. Voorbeelden van onderwerpen zijn hieronder vermeld. Cursussen en lezingen over andere (gezondheidsrechtelijke) onderwerpen zijn echter eveneens bespreekbaar.

- Geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Dilemma's in de arts-patiƫntrelatie

- Wet verplichte GGZ (Wvggz)

- Wet zorg en dwang (Wzd)

- Wet forensische zorg (Wfz)

- Samenloop tussen Wvggz en Wzd

- Samenloop tussen Wvggz en Wfz

- Wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

- Klachtrecht Wvggz

- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

- Omgaan met incidenten en calamiteiten

- Tuchtrecht voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ

- Regiebehandelaarschap in de GGZ

- Medisch beroepsgeheim

- Juridische aspecten van het voorschrijven van geneesmiddelen

- Off-label voorschrijven van geneesmiddelen

- Actualiteiten zorgstelsel en stelselwetgeving

- Zorgverzekeringswet en contracteren met zorgverzekeraars

- Winstuitkering door zorgaanbieders

- Bestuur en toezicht in de zorg

- Governancecode Zorg 2017

- Psychiatrie en DSM-5 voor juristen